Baza wiedzy

E-mediacja, a mediacja transgraniczna

dodano: 2022-01-10
-

E- mediacja, zwana również mediacją elektroniczną, mediacją on-line czy cybernetyzacją, oparta jest na klasycznych zasadach stacjonarnej mediacji i zastosowaniu narzędzi ITC.

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) to wszelkie działania związane z produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących, a także gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej.

Mediacja on-line jest bardzo często używana podczas mediacji transgranicznych. Mediacja transgraniczna to mediacja, w której co najmniej jedna ze stron sporu lub konfliktu mieszka lub ma siedzibę w innym państwie niż państwo zamieszkania/siedziby którejkolwiek z pozostałych stron albo gdy strony mają różne obywatelstwo.

Dokumentem prawnym, który odnosi się do modelu prowadzenia mediacji transgranicznych oraz zastosowania e-mediacji jest dyrektywa 2008/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21.05.2008 r. dotycząca niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych.

Powyższa dyrektywa nie wprowadza żadnych ograniczeń w zakresie stosowania e-mediacji, a zatem forma mediacji on-line jest dopuszczalna, tym bardziej, ze celem wprowadzenia dyrektywny jest ułatwienie dostępu do alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz promocja mediacji.

Spotkania mediacyjne odbywają się za pomocą wideokonferencji, indywidulnych sesji on-line z mediatorem, rozmów za pomocą komutatorów internetowych, rozmów telefonicznych.

Wybór sposobu prowadzenia mediacji w ramach e- mediacji należy do mediatora oraz stron. Podczas wyboru sposobu prowadzenia mediacji bierze się również pod uwagę charakter sporu oraz transgraniczne elementy sporu.

E ? mediacja rozwiązuje szereg logistycznych problemów związanych z przeprowadzeniem postępowania mediacyjnego czy sądowego. Tryb on?line może spowodować szybsze rozwiązanie spawy i zmniejszenie kosztów procesu.

W mediacji w sprawach transgranicznych, za zgodą stron i mediatora, może wziąć udział również tłumacz, pełnomocnicy stron, a także inne wskazane przez strony osoby, pomocne dla wypracowania porozumienia,

Pojawienie się internetowych metod rozwiązywania sporów może stanowi panaceum dla sporów sądowych z elementami transgranicznymi.

Mediator adwokat Paulina Rzeszut

Adwokat Paulina Rzeszut, mediator Kierownik Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, Członek Instytutu LegalTech Naczelnej Rady Adwokackiej.
Złóż wniosek o mediację