Baza wiedzy

Mediacja w sprawach gospodarczych.

dodano: 2021-03-17
-

W świecie profesjonalistów na pierwszy rzut oka mediacja wydaje się być stratą czasu, przecież przedsiębiorcy - znakomici negocjatorzy, potrafią zawrzeć każdą umowę, a w przypadku sporu rozstrzygnięcie sądu jawi się jako niepodważalna metoda na rozwiązanie konfliktu. Mediacja w tym wszystkim wydaje się być biedniejszą siostrą rzetelnego i skutecznego postępowania sądowego.

Nie deprecjonując postępowania sądowego jako metody rozstrzygania sporów, niniejszy artykuł ma na celu zachęcenie czytelnika do bliższego przyjrzenia się mediacji jako alternatywnej (lub komplementarnej) metodzie rozwiązywania konfliktów - w szczególności konfliktów pomiędzy przedsiębiorcami.

W każdej publikacji podkreśla się, iż mediacja ze swej istoty jest od procesu sądowego szybsza i tańsza. I rzeczywiście, mediacja prowadzona już po rozpoczęciu procesu jak i na podstawie umowy pomiędzy stronami, jest zwykle tańsza niż opłaty sądowe ponoszone w procesie jako takim.

Wynagrodzenie mediatora w postępowaniu sądowym reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym natomiast wynagrodzenie za mediacje umowne ustalane jest pomiędzy mediatorem a stronami, przy czym adwokaci mediatorzy zrzeszeni w CM NRA stosują stawki ustalone przez centrum mediacji.

Ponadto z uwagi na liczbę spraw kierowanych do mediacji oraz liczbę mediatorów, a także możliwość przeprowadzenia mediacji umownej powoduje, że ten sposób rozwiązywania sporów jest nieporównywalnie szybszy niż oczekiwanie na wyrok sądu (lub choćby nakaz zapłaty). Z praktyki autora wynika, iż od decyzji o przeprowadzeniu mediacji pomiędzy stronami, a spotkaniem mediacyjnym może upłynąć czas ledwo kilku godzin, co powoduje, iż postępowanie sądowe na tym polu pozbawione jest jakichkolwiek szans.

Cena jak i tak zawrotna szybkość postępowania jawi się jako szczególna szansa na rozwiązywanie konfliktów pomiędzy przedsiębiorcami. Wydaje się, iż zwłaszcza powodowi (jako stronie inicjującej postępowanie lub skierowanie sprawy do mediacji) zależy na szybkim i sprawnym przeprowadzeniu postępowania. W wielu przypadkach także pozwany przedsiębiorca ma interes w szybkim uregulowaniu swojego stanu majątkowego. Oczywiście są przedsiębiorcy, którym ciągnące się procesy o zapłatę są niezwykle na rękę, niemniej w wielu przypadkach, zwłaszcza gdy przedsiębiorcy działają na tym samym rynku lub na rynkach komplementarnych i są niejako zmuszeni do współdziałania w sferze swoich gospodarczych interesów, błyskawiczne rozwiązanie sporu i uregulowanie spraw majątkowych umożliwia dalszą współpracę, co zwykle po wielu latach kosztownego i wyczerpującego sporu sądowego nie jest już możliwe.

Ugoda zawarta przez mediatora jest wysyłana do sądu (w postępowaniu sądowym) w celu jej zatwierdzenia i ma skuteczność wyroku wydanego w sprawie, natomiast ugoda zawarta przed mediatorem na podstawie umowy może być następnie przed sądem zatwierdzona i również uzyskać moc taką jak wyrok sądu.

Zachęcam czytelników do zapoznania się z ofertą Centrum Mediacji NRA. A także do zadawania pytań o to czym jest mediacja i w jaki sposób przyczynić się ona może do skutecznego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami reprezentowanymi przez adwokatów. Mediacja zwłaszcza w czasach pandemii, umożliwia rozwiązywanie konfliktów on-line, co przy aktualnym stanie sądownictwa jako takiego, jawić się może jako wyjątkowa możliwość szybkiego, taniego i nowoczesnego rozwiązania sporu bez potrzeby odwoływania się do sądu.

Wreszcie nie można zapominać także i o tym aspekcie, iż mediacja pozwala na zachowanie dobrych relacji gospodarczych pomiędzy podmiotami przystępującymi do rozwiązania konfliktu w drodze porozumienia. Zwłaszcza w okresie zapowiadanych trudności gospodarczych jest to doskonałe narzędzie, pozwalające z jednej strony na zaspokojenie roszczeń i zachowanie płynności finansowej (zwłaszcza dzięki szybkości postępowania) oraz kontynuowanie relacji gospodarczych, które w czasach kryzysu, pandemii i pogłębionej społecznej nieufności są tym bardziej warte zachowania.


Mediator adw. Zbigniew Bakalarczyk

Adwokat, mediator i partner zarządzający Kancelarii SWB Spółki Partnerskiej w Łodzi. Specjalista z zakresu postępowania cywilnego i mediacji.
Złóż wniosek o mediację