Prezes

Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej kieruje Prezes. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej pełnienie tej funkcji powierzyło
adw. dr Agnieszce Zemke–Góreckiej.

Jest ona stałym mediatorem przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku. Adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka aktywnie uczestniczy w pracach Społecznej Rady do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości od 2019 roku. W związku z zaangażowaniem w propagowanie i wdrażanie polubownych metod rozwiązywania sporów została powołana do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, a następnie wybrana jej Przewodniczącą w latach 2011-2016. Zasiada także w Kolegium Elektorów Wschodniego Sądu Arbitrażowego w Białymstoku.

W latach 2016-2021 pełniła funkcję Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku. Wcześniej będąc członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku zajmowała się szkoleniem aplikantów i doskonaleniem zawodowym adwokatów. W latach 2011-2013 pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W 2012 roku adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka została odznaczona odznaką „Adwokatura Zasłużonym” przyznaną za długotrwałe, wzorowe wykonywanie zawodu adwokata, aktywność w samorządzie adwokackim, wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie kształtowania lub stosowania prawa, działalność publiczną w obszarze praw i wolności obywatelskich realizujących cele określone w dewizie Adwokatury.

Od 1994 roku adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka jest pracownikiem naukowym Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W spektrum zainteresowań naukowych znajdują się prawo medyczne, cywilne i administracyjne. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji ze wskazanego zakresu.
Złóż wniosek o mediację