Baza wiedzy

Mediacja-czym jest, jak przebiega, jakie są jej zalety

dodano: 2022-02-03
-

Postępowania sądowe wiążą się zazwyczaj z długim czasem oczekiwania na rozstrzygnięcie oraz z koniecznością poniesienia kosztów sądowych. Dlatego warto rozważyć pozasądowe możliwości rozwiązania sporu, wśród których istotne znaczenie ma mediacja. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że adwokat w ramach świadczenia pomocy prawnej może wspomóc nas w polubownym rozwiązaniu sprawy ocenić, czy dana sprawa nadaje się do mediacji oraz przez nią przeprowadzić. Co ważne, wielu adwokatów jest jednocześnie mediatorami, co uprawnia ich do prowadzenia mediacji, ale też stanowi dodatkowy atut podczas reprezentowania klienta w trakcie mediacji przed innym mediatorem.

Mediacja stanowi znakomitą alternatywę dla procesu sądowego, który często bywa długi, żmudny, kosztowny i stresujący. Trzeba jednak mieć na uwadze, iż dla jej przeprowadzenia konieczna jest zgoda obu stron sporu, a także wykazanie przez nie chęci polubownego rozwiązania sprawy. Można wyróżnić dwa rodzaje mediacji: sądową oraz pozasądową. Na pierwszą z nich strony sporu są kierowane na podstawie postanowienia sądu już po wniesieniu pozwu czy wniosku wszczynającego postępowanie, natomiast drugi rodzaj mediacji ma miejsce w sytuacji, gdy sprawa nie jest jeszcze rozpatrywana przez sąd wówczas mediację rozpoczyna się na wniosek jednego z jej uczestników. Co istotne, ugoda zawarta podczas mediacji zarówno w trakcie postępowania sądowego, jak i poza nim może zostać zatwierdzona przez sąd, dzięki czemu na jej podstawie będzie można prowadzić ewentualną egzekucja.

Wśród korzyści płynących z mediacji w pierwszej kolejności warto wymienić to, że w czasie jej trwania strony mogą próbować wspólnie wypracować rozwiązanie, które zostanie zaakceptowane przez każdą z nich. Jest to o tyle istotne, że w postępowaniu sądowym decyzja jest wydawana przez sąd i zazwyczaj przynajmniej jedna ze stron jest z niej niezadowolona. Mediacja jest niejawna, co oznacza, że zarówno mediator, jak i strony mają obowiązek zachować w tajemnicy wszystko, o czym się podczas niej dowiedzieli. Zaletą mediacji jest też jej niesformalizowany charakter atmosfera jest bardziej swobodna niż w sądzie, gdzie obowiązują pewne ramy procesowe.

Bardzo istotną zaletą jest też obecność mediatora, który ma za zadanie zapewnić uczestnikom mediacji profesjonalne wsparcie m.in. poprzez udzielanie im głosu, zadawanie pytań, a także pilnowanie, aby ich rozmowa nie przerodziła się w kłótnię. Mediator jest bezstronny, czyli nie opowiada się za żadną ze stron. Jest też neutralny w stosunku do przedmiotu mediacji, co oznacza, że nie ma dla niego znaczenia, jakie rozwiązanie ustalą strony. Mediator nie zajmuje się ustaleniem tego, kto ma rację, nie narzuca też stronom rozwiązania, lecz pomaga im dojść do konsensusu.

Mediacje są dobrowolne, jednak należy mieć na uwadze treść przepisu art. 187 § 1 pkt 3 kodeksu postępowania cywilnego, który zobowiązuje do podania w pozwie informacji, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a jeśli tego nie uczyniły do wyjaśnienia dlaczego tak się stało. Ponadto przepisy k.p.c. zobowiązują sąd do dążenia do ugodowego rozwiązania sprawy, w szczególności do nakłaniania stron do mediacji. Dlatego coraz częściej można się spotkać z tym, że sądy kierują uczestników postępowania do mediacji.

Zanim skierujemy sprawę do sądu warto rozważyć mediację, która zwiększa szanse na szybkie uzyskanie przez nas korzystnego rozstrzygnięcia, minimalizując przy tym koszty postępowania. Wprawdzie wymaga ona od nas dobrej woli, polegającej na chęci porozumienia się z drugą stroną i pójścia na ewentualne ustępstwa, jednak warto pamiętać, że pod wieloma względami mediacja może być dla nas korzystniejszym rozwiązaniem niż postępowanie sądowe.

mediator adw. Agata Koschel-Sturzbecher LL.M.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech. Posiada uprawnienia i tytuł Mediatora (Certyfikat nr 501/2019) wydany przez Centrum Mediacji Przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Pełni funkcję zastępcy członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu oraz członka Komisji ds. wykonywania zawodu ORA. Jest również członkiem Komisji ds. Etyki Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA.
Złóż wniosek o mediację