O mediacji

Mediacja jest jedną z najskuteczniejszych form rozwiązywania sporów.

Stanowi alternatywę wobec postępowania sądowego i arbitrażu. Umożliwia poprzez udział osoby trzeciej, neutralnego mediatora, rozwiązanie konfliktu pomiędzy zwaśnionymi stronami.

1
Postępowanie mediacyjne prowadzone jest na podstawie postanowienia Sądu kierującego strony do mediacji (mediacja sądowa) lub też na podstawie umowy o mediację (mediacja umowna/pozasądowa).
2
Uczestnikami postępowania mediacyjnego są strony, które mogą być reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników lub inne zaufane osoby.
3
Procesem mediacji zarządza mediator, którego rola wyraża się w umożliwieniu komunikacji pomiędzy stronami, zrozumieniu ich potrzeb, zorientowaniu stron na te potrzeby i aktywizowanie ich w poszukiwaniu rozwiązań. Mediator czuwa także nad tym, aby wypracowywana przez strony ugoda była zgodna z prawem, zasadami współżycia społecznego i nie zmierzała do obejścia prawa. Mediator czuwa nad emocjami stron w procesie, starając się tworzyć płaszczyznę do porozumienia.
4
Mediacja jest poufna. Żadna ze stron nie może powołać się na propozycje przedkładane w toku mediacji w ewentualnym późniejszym procesie. Mediator nie może być świadkiem w sprawie chyba, że zgodzą się na to obie strony mediacji.
5
Mediacja jest dobrowolna, co oznacza iż każda ze stron musi wyrazić zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym.
Mediator jest bezstronny – a zatem nie jest rzecznikiem, czy pełnomocnikiem żadnej ze stron. Poza tym zachowuje neutralność, zarówno co do zgłaszanego przez strony problemu, jak i do sygnalizowanych propozycji.

Zaletą mediacji jest jej odformalizowanie – to bowiem umożliwia poruszenie kwestii, które w procesie sądowym nie miałyby szansy powodzenia.

Atutem tej formy rozwiązywania konfliktów jest krótki czas trwania tego procesu, jak i znacznie niższe koszty jego prowadzenia, w porównaniu z postępowaniem sądowym czy arbitrażowym. Postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż trzy miesiące, zaś opłaty są szczegółowo określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia mediatora w sprawach cywilnych (mediacje sądowe) lub w cenniku Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (oba dokumenty dostępne w zakładce Cennik).

1
Mediację można prowadzić w każdej sprawie, w której możliwe jest zawarcie ugody.
2
Szczegółowe regulacje dotyczące postępowania mediacyjnego znajdują się w poszczególnych ustawach regulujących określone postępowania.
3
Celem postępowania mediacyjnego jest wypracowanie satysfakcjonującego obie strony porozumienia, którego efektem będzie ugoda mediacyjna.
Złóż wniosek o mediację