Baza wiedzy

Spory z wykonawcami remontów, roszczenia przeciwko developerowi? - warto spróbować mediacji.

dodano: 2021-04-26
-

Niewątpliwie każdy zarządca czy administrator nieruchomości, w szczególności we wspólnotach mieszkaniowych spotkał się z problemami związanymi z jakością wykonanych remontów i robót budowlanych na rzecz wspólnoty. Problemy pojawiają się zarówno przy jakości ale także terminowości prac, braku współpracy czy braku kontaktu z firmą już po uiszczeniu wynagrodzenia oraz braku faktycznej możliwości wyegzekwowania poprawek czy naprawy usterek. Angażujące finansowo i czasowo są również wielowątkowe spory z developerem.

Przepisy prawa cywilnego regulują powyższe sytuacje, trzeba mieć jednak na względzie, iż skuteczne z nich skorzystanie wiąże się z koniecznością wystąpienia na drogę sądową. Proces sądowy jest zaś ze swojej natury długi i kosztowny, a nadto nigdy nie ma 100% pewności co do jego wyniku.

A może warto wziąć sprawy w swoje ręce i zakończyć spór w sposób znacznie szybszy, tańszy i pozwalający na utrzymanie relacji z kontrahentami.

Dlaczego skorzystanie z mediacji w procesie z wykonawcą, podwykonawcą czy developerem, jest dobrym i skutecznym rozwiązaniem.

Niewątpliwie zdarzają się sytuacje, że wytoczenie powództwa jest koniecznością. Wszelkie rozmowy zarządcy z wykonawcą nie dają rezultatu, wezwania do usunięcia usterek są nieskuteczne, wykonawca gra na czas lub po prostu twierdzi, że wszystko zostało wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. Zdarzają się sytuacje związane z tzw. pracami zanikającymi, gdy nierzetelny wykonawca wstrzymuje dalszy proces inwestycyjny wspólnoty. Tracony jest i czas i pieniądze. Zdarza, że stajemy przed koniecznością wykonania zstępczego wadliwych robót przez inny podmiot, co wiąże się z nieplanowanymi nakładami finansowymi i opóźnia cały proces remontowy.

To są właśnie sytuacje, gdy warto spróbować mediacji. Mediacja jest całkowicie dobrowolnym, poufnym procesem, przy udziale bezstronnego mediatora pozwalającego wypracować w pełni akceptowalne dla stron rozwiązania konfliktu.

Mediacja jest skutecznym narzędziem do szybkiego, sprawnego zakończenia sporu w sposób jaki będzie do zaakceptowania dla obydwu stron. Nadto, w mediacji obowiązuje zasada całkowitej poufności, nic co się wydarzy nie może być wykorzystane w sądzie ani w żaden inny sposób. Mediacja daje możliwość ułożenia stosunków stron w sposób dla nich najkorzystniejszy.

Udając się do mediatora niczego nie tracimy, jedynie zyskujemy. Podjęcie mediacji nie powoduje utraty żadnych roszczeń, koszty są niewielkie, postępowanie całkowicie poufne, a cała mediacja trwa nie więcej niż kilka tygodni (a może zakończyć się nawet na jednym posiedzeniu).

Warto zwrócić uwagę, że wszczęcie mediacji powoduje przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczeń (art. 123 § 1 pkt. 3 kc), co jest bardzo istotne z punktu widzenia np. roszczeń przeciwko developerowi, który gra na zwłokę, czekając właśnie na przedawnienie się roszczeń związanych np. z wadami budynku.

W mediacji można tylko zyskać. Zyskać możliwość poufnej, szczerej rozmowy pomiędzy stronami sporu przy udziale neutralnego mediatora, który dba o równość stron w czasie rozmów i stosując techniki mediacyjne umożliwia im zawarcie porozumienia. Zyskać czas, cenny przy wszelkiego rodzaju pracach remontowych i budowlanych. Ograniczyć nakłady finansowe, a także zyskać możliwość utrzymania relacji stron, które po polubownym zakończeniu konfliktu będą w stanie nadal współpracować.

Skoro zatem mediacja jest tak dobrym narzędziem jak do niej przystąpić.

Jeśli sprawa trafiła już do sądu, może on na wniosek każdej ze stron skierować sprawę do mediacji, na każdym etapie postępowania. Sąd może skierować sprawę do mediacji także z urzędu, gdy uznał to za celowe. Należy pamiętać, że sąd do mediacji skierować może ale jej podjęcie jest zawsze dobrowolną decyzją stron.

Ponadto, zachętą do zawarcia ugody są korzyści finansowe tj. zwrot opłaty od pozwu.

Z mediacji można skorzystać także bez konieczności wytaczania powództwa, jest to tzw. mediacja prywatna (pozasądowa, komercyjna). Chcąc ją podjąć najlepiej zwrócić się do Centrum Mediacyjnego zrzeszającego profesjonalnych mediatorów takiego jakim jest np. Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie. Można również skorzystać bezpośrednio z poleconego, zaufanego mediatora. Należy przy tym mieć na uwadze, iż na rynku jest wielu mediatorów o różnej wiedzy, doświadczeniu i kompetencjach. Przy sporach związanych z szeroko pojętymi pracami remontowymi czy budowlanymi, a także w szczególności przy sporach z developerem warto wybrać mediatora znającego przepisy prawne regulujące powyższe stosunki, doświadczonego i kompetentnego. W sporach budowlanych czy developerskich samo sprawne posługiwanie się przez mediatora kompetencjami miękkimi może nie wystarczyć, potrzebna wydaje się również wiedza prawnicza.

Rozpoczęcie mediacji jest bardzo proste i można szczegółowo opisać je w kilku punktach:

1.złożenie do Centrum Mediacji lub mediatora pisemnego wniosku o mediację,

2.?jeżeli o mediację wnioskuje jedna strona to mediator kieruje do drugiej zaproszenie do mediacji z jednoczesnym zapytaniem, czy wyraża na nią zgodę. W zaproszeniu do mediacji zakreślony jest termin na udzielenie odpowiedzi i wyrażenie zgody na mediację. Jeżeli w tym terminie druga strona nic nie odpowie to postępowanie się kończy i zawiadamia się o tym wnioskującego, jeśli jest zgoda to,

3.?uzgadnia się dogodny termin na posiedzenie wstępne, na którym przedstawione zostaną wszelkie kwestie związane z mediacją i zawarciem ugody przed mediatorem oraz ustalone szczegóły techniczne związane z posiedzeniami mediacyjnymi

4.?mediacja kończy się zawarciem ugody ugodę formułują i podpisują strony. Jeżeli do zawarcia ugody nie doszło mediator sporządza protokół z mediacji, podpisuje go i doręcza stronom.

5.?mediacja jest odpłatna, mediatorowi przysługuje uzgodnione wcześniej ze stronami wynagrodzenie oraz ewentualnie zwrot wydatków,

Zaletą mediacji jest także to, że ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd ma moc równą ugodzie sądowej tzn. nadaje się do egzekucji komorniczej po nadaniu klauzuli wykonalności.

Mediacja jest tanim rozwiązaniem w porównaniu z procesem sądowym.

Zachętę do rozwiązywania konfliktów poprzez mediację wprowadził sam ustawodawca.

Po pierwsze, gdy sprawa znajduje się już w sądzie ale jednak zostanie rozwiązana poprzez zawarcie ugody można liczyć na zwrot opłaty od pozwu. Kwoty te zaś potrafią być znaczne w szczególności przy roszczeniach developerskich, większych remontach, czy pracach budowlanych.

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2020.0.755 tj.) w przepisie art. 79 ust. 1 h przewiduje zwrot całej opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji jeżeli postępowanie zakończyło się zawarciem ugody przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji. Zwrot trzech czwartych opłaty nastąpi jeśli ugoda zostanie zawarta przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy (art. 79 ust. 2 a). Biorąc pod uwagę wartość spraw, o które niejednokrotnie toczy się sprawa sądowa zwracane kwoty są znaczne. Co sprawia, że podjęcie mediacji i zawarcie w jej rezultacie ugody jest bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem także z finansowego punktu widzenia.

Warto nadto zaznaczyć, iż sąd ma także możliwość obciążenia strony, która w sposób oczywiście nieuzasadniony odmówiła mediacji, częścią kosztów powstałych na skutek zdecydowanie nagannego i nielojalnego zachowania strony względem sądu lub przeciwnika procesowego. Sąd może także, niezależnie od wyników sprawy nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów procesu powstałych wskutek oczywiście nieuzasadnionej odmowy poddania się mediacji.

Mediacja jest odpłatna. Wynagrodzenie stałego mediatora, czyli takiego który działa na zlecenie sądu określone jest rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 20.06.2016r. (Dz.U. 2016 poz.921) w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

Wynagrodzenie to określone jest w sprawach majątkowych na 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2.000 zł), a w sprawach niemajątkowych mieści się w widełkach od 150 do 450 zł.

Jeśli chodzi o mediację prywatną to na jej koszty składa się wynagrodzenie mediatora określone w cennikach Centrum Mediacji lub samego mediatora. O kosztach mediacji i swoim wynagrodzeniu mediator informuje przed podjęciem mediacji, tak aby strony miały o tym pełną wiedzę i mogły je zaakceptować lub zrezygnować z mediacji. Koszty mediacji strony ponoszą po połowie ale mogą się umówić na inne ich rozłożenie, panuje tutaj całkowita dobrowolność.

W tym miejscu warto wskazać, że jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji umownej (prywatnej) wniosek do sądu o jej zatwierdzenie wolny jest od opłaty sądowej

Mediator adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak

Mediator adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Mediator i członek Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy NRA oraz mediator Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Stały mediator z listy Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie i Sądu Okręgowego w Łodzi. Wykonuje zawód adwokata w ramach :2K Konsorcjum Kancelarii Adwokackich w Warszawie i Łodzi. Prowadzi mediacje gospodarcze, z prawa własności intelektualnej oraz cywilne i rodzinne.
Złóż wniosek o mediację