Koszty mediacji sądowej w postępowaniu cywilnym

Koszty określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym

WYNAGRODZENIE MEDIATORA:

1. sprawy o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2 000 zł za całość postępowania mediacyjnego.

2. sprawy o prawa niemajątkowe i sprawy, w których nie da się ustalić wartości przedmiotu sporu wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 zł, a za każde kolejne - 100 zł, łącznie nie więcej niż 450 zł.

UDOKUMENTOWANE I NIEZBĘDNE WYDATKI MEDIATORA PONIESIONE W ZWIĄZKU Z PRZEPROWADZENIEM MEDIACJI PODLEGAJĄCE ZWROTOWI

1. koszty przejazdów - w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;

2. koszty wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego w wysokości nieprzekraczającej 70 zł za jedno posiedzenie;

3. koszty korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł.

ZWROT WYDATKÓW W RAZIE NIEPRZYSTĄPIENIA STRON DO MEDIACJI

1. zwrot poniesionych wydatków przysługuje mediatorowi w wysokości nieprzekraczającej 70 zł.

Wynagrodzenie mediatora, będącego podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT), oraz wydatki mediatora podwyższa się o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług.

Złóż wniosek o mediację