Koszty mediacji sądowej w postępowaniu karnym

Zgodnie z art. 618 § 1 pkt. 8 Kodeksu postępowania karnego koszty mediacji stanowią wydatki Skarbu Państwa. Koszty postępowania mediacyjnego określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym.

W SKŁAD KOSZTÓW POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO WCHODZĄ:

1. należność zryczałtowana za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, która wynosi 120 zł oraz

2. ryczałt za doręczenia pism związanych z przeprowadzeniem mediacji w kwocie 20 zł, niezależnie od liczby doręczonych pism.

Jeżeli podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia mediacji jest podatnik zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT), wysokość kosztów postępowania mediacyjnego podwyższa się o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług.
Złóż wniosek o mediację