Koszty mediacji sądowej w postępowaniu przed sądem administracyjnym

Koszty określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym.

WYNAGRODZENIE MEDIATORA

1. w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2 000 zł za całość postępowania mediacyjnego.

2. w sprawach dotyczących:

1) koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej,

2) budownictwa i architektury,

3) zagospodarowania przestrzennego,

4) ochrony środowiska i przyrody,

5) gospodarki wodnej,

6) nieruchomości,

7) rolnictwa i leśnictwa,

8) własności przemysłowej,

9) zobowiązań podatkowych,

10) prawa celnego
- wynagrodzenie mediatora wynosi za pierwsze posiedzenie 150 zł, a za każde kolejne - 100 zł, łącznie nie więcej niż 2 000 zł.

3. w pozostałych sprawach wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 zł, a za każde kolejne - 100 zł, łącznie nie więcej niż 450 zł.

UDOKUMENTOWANE I NIEZBĘDNE WYDATKI MEDIATORA PONIESIONE W ZWIĄZKU Z PRZEPROWADZENIEM MEDIACJI PODLEGAJĄCE ZWROTOWI

1. koszty przejazdów - w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;

2. koszty wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego w wysokości nieprzekraczającej 70 zł za jedno posiedzenie;

3. koszty korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.

ZWROT WYDATKÓW W RAZIE NIEPRZYSTĄPIENIA STRON DO MEDIACJI

1. zwrot poniesionych wydatków przysługuje mediatorowi w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych.

Wynagrodzenie mediatora, będącego podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług (VAT), obliczoną zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Kwotę wydatków, nieobejmującą kwoty podatku od towarów i usług, w stosunku do której mediatorowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu poniesienia tych wydatków, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług obliczoną zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
Złóż wniosek o mediację